Privacy Beleid Boogschuttersgilde Ter Apel

 

Boogschuttersgilde Ter Apel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boogschuttersgilde Ter Apel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid;
 •  zorgen dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  zorgen dat alleen bestuursleden inzage hebben in de persoonsgegevens;
 •  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 •  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Boogschuttersgilde Ter Apel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Boogschuttersgilde Ter Apel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Administratieve doeleinde;
 •  Communicatie;
 •  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 •  Om de relatie met de leden te onderhouden en uit te breiden;

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Boogschuttersgilde Ter Apel voor de verenigings- en beleidstaken.

Boogschuttersgilde Ter Apel informeert de cliënt bij de intake over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat en laat dit bevestigen door middel van een akkoord verklaring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Boogschuttersgilde Ter Apel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 •  Tussenvoegsel;
 •  Achternaam;
 •  Telefoonnummer;
 •  E-mailadres;
 •  Geslacht;
 •  Geboortedatum;
 •  Adresgegevens;
 •  Bankrekening;

Uw persoonsgegevens worden door Boogschuttersgilde Ter Apel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •  van vijf jaar vanaf het moment waarop zij zijn vervaardigt, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede dienstverlening. Dit met in acht neming van wettelijke termijnen

 

Verstrekking aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij wij u daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen, bijvoorbeeld bij deelname aan evenementen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal van clubavonden en evenementen kunnen worden geplaatst op de website en Facebookpagina van het Gilde. Voor portretfoto’s word mondeling toestemming gevraagd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal van u dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij het Gilde. Ook bent u altijd gerechtigd om foto’s te laten verwijderen, door dit schriftelijk aan te geven.

 

Bewaartermijn

Boogschuttersgilde Ter Apel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 •  Alle personen die namens Boogschuttersgilde Ter Apel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 •  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 •  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 •  Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn op de website van Boogschuttersgilde Ter Apel te vinden onder het kopje contact